Aktualnosci

Godziny otwarcia

Informujemy, że w okresie wakacyjnym recepcja w Poradni będzie czynna w godz.10:00 – 17:00.

Trening Umiejętności Społecznych wrzesień 2016

Od września rusza nowa edycja zajęć grupowych dla dzieci potrzebujących treningu umiejętności społecznych. Przyjmujemy dzieci i młodzież. We wrześniu terapeuci będą tworzyć grupy i dobierać dzieci w zależności od ich potrzeb. Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 503 322 500 i zapisywanie się na spotkania z terapeutą TUS. Spotkania odbywają się pod koniec sierpnia i na początku września.

Malarstwo i rysunek

boguslawa-olowska

Od września zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty prowadzone przez panią Bogusławę Ołowską – absolwentkę Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Od 15 lat prowadzi ona własną pracownię oraz jest instruktorem rysunku i malarstwa w Domu Kultury Zacisze. Jest osobą serdeczną, ciepłą i wspaniale prowadzi dzieci, młodzież i dorosłych przez tajniki malarstwa.

Zapraszamy chętnych do zapisywania się pod tel.: 503 322 500.
We wrześniu odbędą się bezpłatne warsztaty pokazowe, na które serdecznie zapraszamy.


hand-93168_640
Wkrótce bardziej szczegółowe informacje.

Słuchawki FORBRAIN

forbrain600Co to jest Forbrain?
Jest to zestaw słuchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym który pomaga dziecku oddzielić hałas z otoczenia wyodrębniając i wzmacniając głos użytkownika. Urządzenie jest wykorzystywane do transmisji dźwięków za pomocą przewodnictwa kostnego, co daje układowi nerwowemu solidny trening sensoryczny.
Dźwięki odbieramy poprzez przewodnictwo powietrzne i kostne. Fale dźwiękowe przenoszone przez powietrze są narażone na wiele zakłóceń oraz opóźnień w odbiorze dźwięku. System FORBRAIN® wzmacnia przewodzenie kostne, które eliminuje hałasy i bodźce zakłócające oraz przenosi je w bardziej efektywny sposób. Dzięki zastosowaniu filtra dynamicznego modyfikującego dźwięk stymuluje mózg i utrzymuje go w gotowości. Kora mózgowa jest jakby „bardziej uważna” na wejściową informację słuchową.

Dla kogo?
Metoda pracy ze słuchawkami Forbrain stymuluje słuch i układ przedsionkowy dlatego jest doskona-łym uzupełnieniem zajęć z logopedii, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej.
Jest przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami SI, problemami logopedycznymi, trudnościami w kon-centracji uwagi i pamięcią, z dysleksją.

Na co wpływają słuchawki Forbrain?
• Na poprawę uwagi, pamięci, koncentracji,
• na mowę i artykulację dziecka,
• na lepszą organizację działań, orientacji w przestrzeni,
• na poprawę w zakresie stabilizacji posturalnej, równowagi i koordynacji ruchowej,
• na poprawę umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Jak Forbrain jest wykorzystywany w terapii SI?
Inaczej brzmi nasz głos kiedy mówimy, a inaczej kiedy go odtwarzamy. Odbieranie dźwięków drogą kostną, które zapewniają słuchawki Forbrain wpływa bardzo pozytywnie na funkcjonowanie systemu przedsionkowego, czyli np. przygotowanie ucha do odbioru dźwięków, stymulowanie nerwu błędnego, dzięki czemu można regulować stan pobudzenia dziecka, na poprawę koncentracji uwagi i pamięci.

A jak w terapii logopedycznej?
Ze względu na mechanizm sprzężenia zwrotnego słuchawki Forbrain sprawdzają się również w terapii logopedycznej:
• poprawiają artykulację, płynność mówienia, modulację głosu
• wzbudzają zainteresowanie słuchaniem samego siebie (dziecku łatwiej poprawić artykulację gdy siebie słyszy)
• pomocne w terapii jąkania – spowalniają tempo mówienia
• wzmacniają autokontrolę dziecka.

źródło: http://siedem-zmyslow.pl/forbrain
https://pl.forbrain.com/odkryj

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) Erica Schoplera

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) Erica Schoplera służy oszacowaniu poziomu funkcjonowania dziecka. Jest podstawą do opracowania programu terapeutycznego dopasowanego do potrzeb i możliwości dziecka. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (do 12 r.ż.), funkcjonujących na poziomie przedszkolnym lub niższym – od sześciu miesięcy do siedmiu lat. Szczególnie polecany jest do diagnozowania rozwoju dzieci z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera oraz dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy (rozwiązanie dużej ilości zadań nie zależy od poziomu rozwoju mowy). Test pozwala na ocenę poziomu funkcjonowania dziecka na dwóch skalach: Skala Rozwoju i Skala Zachowań.

1) Skala Rozwoju – bada 7 funkcji istotnych dla procesu rozwoju i uczenia się:

 • naśladowanie – ocena umiejętności naśladowania dźwięków i ruchów. Bardzo ważna sfera w przypadku dzieci z autyzmem.
 • percepcję – ocena percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • motorykę dużą – sprawdza umiejętności ruchowe, takie jak: stanie na jednej nodze, rzucanie/łapanie.
 • motorykę małą – sprawdza sprawność dłoni, konieczną do osiągnięcia samodzielności. Zadania dotyczą chwytania, manipulowania przedmiotami.
 • koordynację wzrokowo-ruchową – przykładowe zadania: rysowanie, kolorowanie, przerysowywanie, układanie klocków.
 • działania poznawcze – bada funkcje umysłowe, przykładowe zadania: wskazywanie części ciała, rozpoznawanie nazw kolorów.
 • mowę czynną – sprawdza umiejętność mówienia i podstawowe umiejętności związane z nauką czytania.
 • Profil zawiera nie tylko umiejętności, które dziecko już osiągnęło (sfera aktualnego rozwoju), ale i takie, które się stale rozwijają (sfera najbliższego rozwoju).

  2) Skala Zachowań – ocenia stopień zaburzeń zachowania w 4 sferach:

 • nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne
 • zabawa i zainteresowanie przedmiotami
 • reakcje na bodźce
 • mowa

Czas badania testem PEP-R zależy od wieku dziecka. Badanie zazwyczaj rozłożone jest na
3 – 4 spotkania po 60 minut. Po badaniu, na podstawie uzyskanych wyników istnieje możliwość ułożenia indywidualnego planu terapii. Program terapeutyczny zawiera zalecenia nie tylko dla terapeutów pracujących z dzieckiem, ale także propozycje ćwiczeń do realizacji w warunkach domowych, przy użyciu podstawowych pomocy edukacyjnych.

WAKACYJNY KLUBIK TERAPEUTYCZNY

run-1321278_1280Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją wakacyjnych zajęć dla naszych pociech z wyzwaniami.
1. Grupa 4 – 6 dzieci.
2. Czas trwania np. 10.00 – 14.00 (do ustalenia).
3. A) Trening Umiejętności Społecznych – tematyka zajęć będzie dotyczyła rozwijania podstawowych zdolności społecznych poprzez kształtowanie określonych zachowań, które są przejawem tych zdolności.
• Samoświadomość – zdolność dziecka do samouświadamiania sobie uczuć, myśli i zachowań oraz własnych potrzeb w interakcjach społecznych
• Samokontrola – zdolność do kontroli własnych uczuć i myśli oraz sposobu ich wyrażania, zdolność do kontrolowania impulsywności i właściwego okazywania emocji
• Skuteczne słuchanie – zdolność słyszenia dokładnie tego, co mówią inni i zastanawianie się nad tym co się słyszy
• Skuteczna obserwacja – zdolność do obserwacji i refleksji nad niewerbalnymi aspektami interakcji, umiejętność rozumienia i używania werbalnych i pozawerbalnych form komunikowania się z innymi
• Wyobraźnia – zdolność dziecka do postrzegania spraw z punktu widzenia kogoś innego i bycia świadomym potrzeb innych osób
• Tolerancja – zdolność do zauważania i szanowania różnic
• Współpraca i negocjacja – zdolność rozumienia „wzajemności”, zdolność stosowania odpowiednich strategii rozwiązywania problemów
B) Proces wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka najskuteczniej przebiega w grupie rówieśniczej, poprzez kontrolowaną symulację różnych sytuacji. Uczestnicy grupy uczą się empatii, otwierają się na drugiego człowieka, a także wzmacniają poczucie własnej wartości.
C) Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.
D) Plastyczne zajęcia w grupie z elementami terapii ręki.
4. Proponowany plan dnia:
• 10.00 – zajęcia poranne- (powitanie, ustalanie przebiegu dnia, zabawy wprowadzające)
• 10.30 – 11.30 – zajęcia TUSowe
• 11.30 – 12.00 – II śniadanie – (wspólne przygotowanie, wspólne spożywanie, wspólne sprzątanie)
• 12.00 – 13.00 – zajęcia kreatywne z elementami terapii ręki
• 13.00 – 14.00 – zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.
• Oraz niespodzianki.
5. Koszt: 500 zł – tydzień zajęć ( 20 godzin zajęć terapeutycznych).
6. Zajęcia planowane są w dniach 27.06.16 – 8.07.16r.

Przerwa majowa

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w dniach 1-3.05.2016r. poradnia będzie nieczynna.
Zapraszamy 4.05.2016r.

Aktywny Trening Słuchowy

flow-poziom-net
Zapraszamy do poradni na diagnozę i terapię przetwarzania słuchowego Metodą ATS Neuroflow, której twórcą jest dr Andrzej Senderski – lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Od początku jego aktywności naukowej pasjonowała go neuropsychologia słyszenia czyli procesy przetwarzania słuchowego w mózgu, które inaczej można opisać słowami – „co robi nasz mózg z informacją którą otrzymuje z uszu”.
Zajmował się tzw. trudnymi przypadkami, osobami z niedosłuchem, które miały znacznie gorsze rozumienie mowy niż wynikałoby to z ich czułości słuchu, obserwował również jak wiele dzieci z normalnym słuchem ma problem ze słuchaniem i w konsekwencji trudności w nauce.
Jeśli obserwujecie Państwo u swojego dziecka objawy takie jak:
– trudności w rozumieniu mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie oraz lepsze funkcjonowanie w warunkach jeden na jeden,
– mylenie podobnie brzmiących wyrazów,
– problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej,
-mimo uważnego słuchania, trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń, instrukcji słownych,
– wyłączanie się i zmęczenie przy długotrwałym słuchaniu,
– kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej kanałem słuchowym,
– nadwrażliwość na niektóre dźwięki,
– częsta prośba o powtórzenie słyszanej informacji,
– trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, ubogie słownictwo,
– monotonna mowa,
– trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, z zapamiętaniem dni tygodnia, miesięcy, dat, godzin, numerów telefonów,
– potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji,
– trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy jak np. p/b, t/d , k/g i błędne ich zapisywanie
– w dzieciństwie częste wysiękowe zapalenie uszu,
– opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymująca się wada wymowy,
– zachowanie podobne jak u dzieci z niedosłuchem.
Zapraszamy na diagnozę i terapię do poradni.
Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD często współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera, zaburzeniami neurologicznymi.

Więcej informacji tutaj
Zapisy telefoniczne.
Zapraszamy!

Kilka słów o warsztatach „Odczaruj swoje dziecko”

Rodzice, którzy byli na spotkaniu w poradni poznali lub przypomnieli sobie jakie są zachowania dzieci ze spektrum autyzmu. Zobaczymy z jakimi trudnościami borykają się one w „naszym świecie” Mogli również doświadczyć na sobie pewnych przeszkód, które są codziennością dla dzieci autystycznych. Rodzice dowiedzieli się również jak pokierować dziecko na jakie terapie je zapisać, aby mogło być jak najbardziej samodzielne. Na warsztatach obejrzeliśmy filmiki oraz odbyły się indywidualne rozmowy o konkretnych problemach dziecka. Uważam że spotkanie było wartościowe. W poradni można dostać jeszcze broszurkę z informacyjnymi o zaburzeniach autystycznych.

kolaz2

Szkolenie GRAFOMOTORYKA

Uwaga!
Mamy 3 ostatnie miejsca na szkolenie GRAFOMOTORYKA W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM dla rodziców, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów.
Termin szkolenia: 16.04.2016 godz.9:00 – 16:00.
Koszt szkolenia: 300zł
Zapraszamy!

Więcej informacji tutaj

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Aktualności
Nasi Partnerzy