Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej  Ortosensis zajmujemy się wspieraniem rozwoju dzieci od okresu niemowlęcego, poprzez wiek przedszkolny, szkolny, aż do dorosłości. 20130704242Zapewniamy pomoc doświadczonego zespołu specjalistów: psychologów, pedagogów,  fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów pedagogicznych. Są to ludzie z pasją, doświadczeniem , rozwijający swój warsztat poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach doskonalących, a przede wszystkim zaangażowani w pomoc człowiekowi. W naszej poradni stosujemy sprawdzone metody terapeutyczne ponieważ liczy się dla nas dobro dziecka. Poradnia Ortosensis działa  zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami).                       Posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzania badań oraz diagnoz psychologiczno-pedagogicznych. Opinie wystawiane przez naszą poradnię posiadają moc prawną tak jak opinie wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Organem nadzorującym pracę poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne dotyczące:

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię) uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom – art. 71b ust. 3b (również § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562)
  • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art. 16 ust. 2)
  • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi – art. 16 ust. 4,
  •  zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego(§10 ust. 1),
  • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią) (§37 ust. 1)
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat (art. 71b ust. 3a)
  • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą (art. 16 ust. 10)
  • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§59 ust. 1)
  • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§105 ust. 1)

--Poradnia prowadzi badania i wydaje opinie psychologiczne i psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności. Uprawnienia  zostały nadane poradni poprzez następujące akta prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) – po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114) – opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy