Regulamin Centrum Ortosensis

REGULAMIN
Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej
„ORTOSENSIS”

§1

1. Poradnia „Ortosensis” świadczy zajęcia o charakterze edukacyjno – rehabilitacyjno-terapeutycznym, według aktualnej oferty.
2. Oferta dostępna jest w siedzibie i na stronie internetowej centrum, pod adresem www.ortosensis.pl.
3.Poradnia „Ortosensis” zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez modyfikację cen za wykonywane zajęcia.
4. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie i za pisemną zgodą opiekuna dziecka.
5. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka opiekun ustala z terapeutami z Poradni „Ortosensis”. W tym celu opiekun, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka. Ze swojej strony Poradnia „Ortosensis” zobowiązuje się do zachowania tych informacji w tajemnicy.

§2

1. Poradnia „Ortosensis” jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy godz. 10.00 a 18.00, z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Poza godzinami otwarcia Poradni, istnieje możliwość umówienia z terapeutami z „Ortosensis” indywidualnych godzin zajęć.

§3

1. Zajęcia trwają od 30 do 60 minut, w zależności od ich rodzaju.
2. Opiekun ma obowiązek zapewnienia obecności dziecka w centrum w terminie ustalonym wcześniej z terapeutą.
3. Opiekun ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów nie później niż 24 h przed ich terminem. O planowanej nieobecności opiekun może poinformować telefonicznie, e-mailem na adres biura lub osobiście.
4. W przypadku nieobecności dziecka lub odwołaniu zajęć później niż na 24 h przed terminem ich rozpoczęcia, centrum uprawnione będzie do obciążenia opiekuna kwotą stanowiącą równowartość 50 % ceny terapii.
5. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia dziecku na każdych zajęciach wygodnego, dostosowanego do wieku i wymagań, ubrania oraz obuwia zmiennego. Opiekun niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych, w zależności od ich rodzaju, ubranie dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub innego rodzaju materiałami. Opiekunowi ani dziecku nie przysługują jakichkolwiek roszczenia w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia ubrań dziecka w trakcie zajęć.
6. Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli podnosi to jakość zajęć i
efektywność terapii.
7. W czasie zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje terapeuta z Poradni „Ortosensis”. W czasie przerw między poszczególnymi zajęciami opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest zapewnić opiekun.
8. Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem, udzielonych opiekunowi na piśmie lub ustnie. W innym przypadku Poradnia „Ortosensis” nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
9. Opiekun przed rozpoczęciem terapii potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się i stosowanie niniejszego Regulaminu.

§4
1. Opłaty za zajęcia są dokonane każdorazowo gotówkowo lub przelewem za odbyte zajęcia lub na podstawie wystawionej faktury za cykl zajęć. Opiekun jest obciążany opłatą za przeprowadzone zajęcia stosownie do aktualnego cennika i oferty.

Rehabilitacja dla dzieci Marki / Mazowieckie
Nasi Partnerzy